1 Botoa | 110 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 153 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 100 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 245 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 86 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
0 Botoak | 35 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]